Veiviser til HMS-regelverket

Avfall og gjenvinning

Bransjen omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av farlig avfall og ordinært avfall.

Arbeidsmiljø

 

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Organisering av arbeidet

Asbest »

Arbeidsgiver skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv.

Bedriftshelsetjeneste »

Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Oppfølgingsplan for arbeidstaker ved sykefravær »

Som arbeidsgiver skal du utarbeide en oppfølgingsplan for sykmeldte arbeidstakere. Dere skal utarbeide planen i samråd med arbeidstaker og fokusere på hvordan vedkommende kan komme tilbake i arbeid. Oppfølgingsplanen skal senest være utarbeidet når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker.

Storulykker »

Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.

Arbeidsutstyr

Arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet »

Som arbeidsgiver skal du foreta en risikovurdering av ethvert arbeidsutstyr. Dersom du etter risikovurderingen kommer frem til at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, skal arbeidsutstyret bare benyttes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.

Bevegelege maskindelar – vern mot fare for skade på arbeidstakarar »

Arbeidsutstyr skal utstyrast med vern eller verneinnretningar for å hindre at brukarane blir skadde på grunn av fysisk kontakt med bevegelege delar av arbeidsutstyret.

Hengende last »

Som arbeidsgiver skal du iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last. Hvis dette er helt nødvendig for å få utført et arbeid, skal det iverksettes tiltak som sikrer arbeidstaker mot skade.

Kontroll av arbeidsutstyr »

Som arbeidsgiver skal du sørge for rutiner for periodisk kontroll og at kontroll av arbeidsutstyr foretas før bruk. For en del arbeidsutstyr skal periodisk kontroll utføres av sakkyndig virksomhet.

Løfting av last – tryggleik for arbeidstakaren »

Ved løfting av last skal du som arbeidsgivar sørgje for at det berre blir nytta arbeidsutstyr, inkludert løfteinnretning, som er berekna for dette. Tilhøva på staden må vere lagde til rette for at arbeidsutstyret kan nyttast til denne typen løft. Arbeidstakarar som arbeider med lasta, skal ha kompetanse for arbeidsoppgåva.

Mobilt arbeidsutstyr »

Mobilt arbeidsutstyr skal vere laga slik at det ikkje oppstår fare for arbeidstakaren som oppheld seg på arbeidsutstyret.

Nødstopp - arbeidsutstyr og maskiner »

Du må sørge for at maskiner er utstyrt med én eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av allerede oppståtte farlige situasjoner.

Plassering og oppstilling av arbeidsutstyr »

Som arbeidsgiver skal du sørge for at fundamenter og festeanordninger for arbeidsutstyr er slik at innretningen er stabil og ikke forårsaker unødig støy eller vibrasjoner.

Sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr »

For en del arbeidsutstyr kreves dokumentert sikkerhetsopplæring, og for en del farlige maskiner kreves sertifisert sikkerhetsopplæring før bruk.

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr for arbeidstakere »

Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Kjemikalier

Erstatte farlige kjemikalier »

Om mulig skal dere erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier. Dette tiltaket skal prøves først, før dere setter i gang andre tiltak for å redusere helserisikoen.

Forplantningsskader og arbeidsmiljø »

Som arbeidsgiver må du sørge for at det blir vurdert om påvirkninger i arbeidsmiljøet kan gi risiko for forplantningsskader hos arbeidstakerne.

Helseundersøkelse av arbeidstakere ved arbeid med bly og blyforbindelser »

Ansatte som er utsatt for bly og blyforbindelser skal ha regelmessig helseundersøkelse.

Kjemikalier som er helseskadelige - vern av arbeidstaker »

Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier, må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå.

Kreftframkallande kjemikaliar i arbeidsmiljøet »

Dersom verksemda bruker kjemikaliar som kan vere kreftframkallande, og tilsette kan vere utsette for kreftframkallande forureiningar, må særlege føresegner følgjast.

Merking av farlege kjemikaliar – kva plikter arbeidsgivaren har »

Arbeidsgivaren skal sørgje for at behaldarar og emballasje for farlege kjemikaliar er merkte på norsk med namnet på kjemikalien, faresymbol og åtvaringssetningar.

Måling av forureiningar i arbeidsatmosfæren »

Dersom du som arbeidsgivar ikkje kan dokumentere at forureiningar frå kjemikaliar i arbeidsatmosfæren er på eit fullt forsvarleg nivå, skal du gjennomføre målingar.

Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen »

Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen. På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar, skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane.

Oppbevaring av kjemikalier »

Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig.

Opplæring i arbeid med kjemikalier »

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen, bruk av stoffkartoteket, riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak.

Register over arbeidstakere »

Som arbeidsgiver skal du føre register over arbeidstakerne hvis risikovurderingen viser at de er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier, og dersom de arbeider med bly og blyforbindelser.

Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter »

Som arbeidsgiver skal du påse at sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som benyttes, er samlet i virksomhetens stoffkartotek. Før helsefarlige stoffer fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten, skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene. 

Vurdere fare for arbeidstakarar knytt til kjemikaliar »

Arbeidsgivaren skal kartleggje og dokumentere førekomsten av kjemikaliar og vurdere all risiko for helse og tryggleik hos arbeidstakarane som har samanheng med desse.

Biologisk helsefare - smittevern

Biologiske faktorar – vurder fare for arbeidstakarar »

Som arbeidsgivar skal du vurdere om arbeidstakarane er utsette for biologiske faktorar som kan utgjere ein fare for helsa og tryggleiken deira.

Biologiske faktorar som er helseskadelege – tiltak for vern av arbeidstakarar »

Dersom biologiske faktorar utgjer ein fare for helsa og tryggleiken til arbeidstakarane, må arbeidsgivaren gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risikoen for fare til eit forsvarleg nivå.

Opplæring om biologisk helsefare - smittevern »

Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring om biologiske faktorer: smittefare, nødvendige vernetiltak, hygienekrav og bruk av personlig verneutstyr.

Smittevern for arbeidstakere - hygiene og rengjøring »

Som arbeidsgiver må du sørge for egnede hygiene- og rengjøringstiltak for å redusere smittefare og annen fare for påvirkning av biologiske faktorer som kan medføre helseskade.

Vaksinasjon av arbeidstakarar »

Dersom det finst ein sikker og effektiv vaksine, skal arbeidsgivaren tilby vaksinasjon til arbeidstakarar som er utsette for smittefare.

Inneklima og luftkvalitet

Allmennventilasjon »

Som arbeidsgiver skal du sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig. For å oppnå dette, kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk. Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften, er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon.

Luftkvalitet på arbeidsplassen »

Dei enkelte arbeidsplassane skal ha tilfredsstillande klima og luftkvalitet. Der helsefarlege kjemikaliar går ut i lufta, er det heilt nødvendig med mekanisk ventilasjon og som oftast prosesstilpassa avsug.

Prosessavsug ved bruk av kjemikalier »

Hvis det oppstår forurensninger i inneluften fra bruk av kjemikalier, må dere fjerne forurensningene ved kilden. Arbeidsgiveren må i så fall sørge for prosesstilpasset avsug, for eksempel punktavsug. Prosesstilpasset avsug kan også være nødvendig for å redusere smittefare eller for å fjerne overskuddsvarme fra varmekilder.

Eksplosjonsfarlige atmosfærer

Eksplosjonsfarlige atmosfærer - helse og sikkerhet »

Som arbeidsgiver skal du beskytte dine arbeidstakeres sikkerhet og helse hvor disse kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer. Dette gjelder på de fleste arbeidsplasser hvor brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer er til stede eller kan oppstå. Bestemmelsene gjelder også for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker.

Stråling

Ioniserende stråling – tiltak for å hindre/begrense påvirkning »

Som arbeidsgiver må du påse at all stråleeksponering blir holdt så lav som mulig. Det er satt grenser for høyest tillatte stråledose.

Tungt og ensformig arbeid - uheldige arbeidsstillinger

Tiltak mot tungt og einsformig arbeid »

Som arbeidsgivar skal du gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere førekomsten av belastande eller helseskadeleg manuelt arbeid.

Arbeidslokaler

Arbeidslokaler »

Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet.

Varmt arbeid

Brann- og eksplosjonsfare på arbeidsplassen – risikovurdering »

Mange arbeidsplassar er ikkje berekna for varmt arbeid. Arbeidsgivaren pliktar da å vurdere risikoen for brann og eksplosjon i samband med bruk av utstyr som kan gi frå seg varme eller gnistar. Vidare er det krav til arbeid med gassutstyr.

Kartlegging og måling av forurensing i arbeidsatmosfæren »

Arbeidsgiver skal kartlegge hvilke arbeidsoperasjoner som kan forurense arbeidsatmosfæren.

Arbeid i tanker

Arbeidssertifikat for arbeid på tanker »

Før det utføres arbeid på tanker som har inneholdt brannfarlig eller helsefarlig stoff, skal arbeidsgiver ha innhentet arbeidssertifikat.

Rengjøring av tanker »

Rengjøring av tanker som har inneholdt helsefarlig stoff skal ikke settes igang før det er utstedt arbeidssertifikat.

Andre krav:

Andre krav »

  Krav alle arbeidsgivere må følge : Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.