Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsavtale / arbeidskontrakt

Arbeidsgiver skal sørge for arbeidskontrakt (skriftlig arbeidsavtale) med arbeidstakere i alle arbeidsforhold.

Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter.

Som arbeidsgiver plikter du å utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale. Skjemaet finnes på en rekke språk (se lenke nederst på siden).

Når skal avtalen være inngått? 

I arbeidsforhold som varer mer enn en måned, skal arbeidsavtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet.

Når arbeidsforholdet varer kortere enn en måned, skal skriftlig arbeidsavtale inngås umiddelbart.

Hva skal avtalen inneholde?

Arbeidsavtalens innhold kan variere, men enkelte opplysninger skal være med i henhold til loven.

Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende:

 • Partenes identitet
 • Arbeidsplassen
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 • Ved midlertidig ansettelse skal
  avtalen også angi hva slags midlertidig ansettelse det er snakk om (vikar, arbeid av 
  midlertidig karakter osv.) og forventet varighet av arbeidsforholdet
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 • Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden
 • Lengden på pauser
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid m.v.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet