Veiviser til HMS-regelverket

Vernetiltak ved arbeid under jord

Som arbeidsgivar skal du sørgje for eit system som gjer det mogleg å vite kva for arbeidstakarar som til kvar tid oppheld seg under jord, og kvar dei sannsynlegvis oppheld seg.

Dette kan vere ei rein manuell registrering eller eit automatisk registrerings- og overvakingssystem – for å setje i verk nødvendige tiltak ved ein katastrofe.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet