Veiviser til HMS-regelverket

Ventilasjon ved arbeid i silo

Det skal vere silovifte i dei siloane det føregår arbeid i. Dette gjeld også for plansilo, der den eine enda er lukka.

Fôr som blir lagt i silo, utviklar karbondioksid og i visse tilfelle nitrøse gassar. Desse silogassane er tyngre enn luft og kan difor leggje seg i dei lågaste områda. Sjølv om ein ventilerer siloen ved hjelp av luker, blir altså ikkje gassar som ligg under lukenivået, ventilerte bort. Det skal difor ventilerast med ei blåsande silovifte.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet