Veiviser til HMS-regelverket

Varsling - Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

Dersom forholdene i virksomheten tilsier det må arbeidsgiver utarbeide rutiner for intern varsling, eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling om kritikkverdige forhold.

Hvis virksomheten jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere, må det alltid utarbeides slike rutiner.

 

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Rettigheten skal bidra til å styrke ansattes reelle ytringsfrihet i arbeidslivet.

Med rutiner for varsling menes retningslinjer, instrukser, reglement med mer, som angir virksomhetens etiske plattform, hvem det kan varsles til, hvordan varslingsmeldinger skal håndteres m.m.

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Rutinene kan  ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle etter arbeidsmiljøloven.

 

Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:

  • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
  • fremgangsmåte for varsling,
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.

 

Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten. 

 

Relevante lenker

Regelverk

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet