Veiviser til HMS-regelverket

Utandørs arbeidsplassar

Krava til utandørs arbeidsplassar er dei same som for innandørs arbeidsplassar, så framt det er praktisk mogleg å følgje dei.

Arbeidsplassar og tilkomstvegar der arbeidstakarane oppheld seg under arbeidet, skal vere utforma på ein slik måte at gåande og køyrande ferdsel skjer på ein trygg måte.

I verksemder som heilt eller delvis har utandørs arbeid, skal det vere høve til å tørke vått tøy og fottøy.


 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet