Veiviser til HMS-regelverket

Tilførsel av frisk luft

I trange rom som kummer, tunneler, pumpestasjoner og liknende skal det være ventilasjon som sikrer frisklufttilførsel til alle steder der det utføres arbeid.

Tilførsel av frisk luft er særlig viktig ved arbeid på steder med stillestående vann og slamansamlinger. Det er også viktig der det er fare for lavt oksygeninnhold i luften eller der det er fare for helsefarlige gasskonsentrasjoner.

Lokalene skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplassene får tilfredsstillende luftkvalitet.

Dersom det er nødvendig av hensyn til helsen til arbeidstakerene, skal ventilasjonsanlegget være utstyrt med feilvarsling.

Arbeidsplassene skal så langt det er mulig, vernes mot ugunstige værforhold.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet