Veiviser til HMS-regelverket

Termisk sprøyting - ventilasjon og verneutstyr

Ved termisk sprøyting er den store støvproduksjonen et vesentlig problem. Det må brukes hensiktsmessig personlig verneutstyr som gir tilstrekkelig beskyttelse. Ventilasjon/avsug må tilpasses.
Med termisk sprøyting menes en overflatebehandling der et materiale smeltes på et annet grunnmateriale, eller hvor grunnmateriale varmes opp og et pulver sprøytes på.
 
I forbindelse med lysbuesprøyting er det aluminium som bidrar mest til forurensningen. Andre metoder gir risiko for eksponering for nikkel, krom, jern, mangan, kobolt, molybden og andre metallforbindelser, avhengig av sammensetningen på pulveret eller tråden.
 
Personlig verneutstyr
Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr som gir tilstrekkelig beskyttelse, avhengig av om operatøren blir utsatt for for eksempel røyk, støv eller gasser. Ta hensyn til hvilket kjemikalie som blir brukt.  Målinger er nødvendig for å bestemme konsentrasjonen av forurensningen.
 
Ventilasjon og avsug
Mekanisk ventilasjon omfatter både tilførsel og avsug. Bruk prosessavsug (punktavsug) og åndedrettsvern med friskluftstilførsel innendørs der det er praktisk mulig, for å redusere eksponeringen. Ved arbeid utendørs kan punktavsug utelates dersom forholdene er slik at operatøren ikke blir utsatt for vesentlig eksponering fra prosessen.
 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet