Veiviser til HMS-regelverket

Støy i arbeidsmiljøet

Arbeidstakerne skal ikke utsettes for støy som medfører uheldige helsebelastninger. Dersom det er grunn til å anta at støynivået er for høyt, skal du som arbeidsgiver utføre støymålinger i et omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes støybelastning i forhold til de nedre tiltaksverdiene.
Som arbeidsgiver skal du kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy, og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med støy.
 

Risikovurdering og tiltak mot støy

På grunnlag av risikovurderingen skal du som arbeidsgiver iverksette nødvendige tiltak.
 
Slike tiltak kan være:
  • vurdere alternative arbeidsmetoder som gir redusert støyeksponering
  • velge arbeidsutstyr som gir minst mulig støy
  • utforme og tilrettelegge arbeidsplassen og arbeidslokalene slik at tekniske innretninger kan settes opp og brukes på en slik måte at unødig støy ikke oppstår
  • foreta teknisk støyreduksjon som demper lydutbredelse gjennom luft, for eksempel ved bruk av skjermer, innebygging eller lydabsorbenter
  • avbalansere, dempe eller isolere lydkilder
  • systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr og arbeidsplass
  • tilrettelegge arbeidet med begrensning av eksponeringstid og intensitet, og med tilstrekkelige støyfrie hvileperioder
  • sørge for egnede helseundersøkelser med hørselskontroll

Tiltaksverdier

Hva slags tiltak du som arbeidsgiver må sette i verk, er også avhengig av støynivået og hva slags arbeid som utføres på arbeidsplassen. Noen typer arbeid er vanskelig å utføre i støyende omgivelser, for eksempel der man må kunne føre en uanstrengt samtale, eller der arbeidsoppgaver som krever store krav til presisjon eller oppmerksomhet. Derfor er det satt ulike tiltaksverdier for ulike arbeidsforhold.

Arbeidsforholdene er oppdelt i tre grupper som er definert i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.  Forskriften angir egne støyverdier og tiltaksverdier for hver gruppe. Hvis disse tiltaksverdiene overskrides, skal du som arbeidsgiver sette i gang spesielle tiltak som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid §§ 14-6 og 14-10.
 

Grenseverdier

Grenseverdiene angir hva som er høyeste tillatte eksponering når det også tas hensyn til dempningsvirkningen av hørselvern som benyttes. Blir denne verdien overskredet, må du som arbeidsgiver straks sette i verk tiltak for å redusere eksponeringen til under grenseverdien. 

Relevante lenker

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet