Veiviser til HMS-regelverket

Støv fra harde tresorter i arbeidsatmosfæren - grenseverdier

Som arbeidsgiver skal du sørge for at grenseverdien for støv fra harde tresorter ikke overskrides.
Med harde tresorter menes løvtrær, som for eksempel eik, bøk, ask og tropiske tresorter som mahogni og teak.
 
Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at trestøv i atmosfæren er forsvarlig, dvs. innenfor grenseverdien.
 
Som arbeidsgiver skal du foreta målinger:
  • ved manglende dokumentasjon på foretatte målinger
  • ved produksjonsendringer som kan øke ansattes eksponering for farlig trestøv

Grenseverdien for trestøv gjelder den delen av trestøvet som kan innåndes. Dersom støv fra harde tresorter blandes med annet trestøv, skal grenseverdien gjelde for alt trestøv som finnes i blandingen.Vi har følgende grenseverdi:

  • 1 mg/kbm, med referanseperiode på åtte timer
Ved overskridelse av grenseverdien skal arbeidsgiveren søke etter årsaken og iverksette nødvendige tiltak for å redusere eller fjerne risikoen for skade. De ansatte skal straks informeres og tas med på råd og veiledning.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet