Veiviser til HMS-regelverket

Sikkerhetstiltak ved oppsamling og behandling av avløpsvann

Ved arbeid der det kan være fare for drukning, fall, oksygenmangel i luften, farlig gasskonsentrasjon eller annen fare for liv og helse, skal arbeidsgiver sørge for sikkerhetstiltak. Minst en person skal ha oppgaver som sikkerhetsvakt.
Sikkerhetsvakt skal ha nødvendige hjelpemidler og verne- og førstehjelpsutstyr til rådighet. Eksempel på nødvendige hjelpemidler kan være løfteutstyr til bruk i trange kummer. Arbeidsgiver må sørge for at sikkerhetsvakt får nødvendig opplæring. Arbeidsgiver må også sørge for oppgavefordeling og rutiner for beredskap ved ulykker.
 
Basseng og kummer skal være utstyrt med løs eller fast stige eller annen innretning som gjør det mulig å komme opp uten hjelp fra andre. Det skal benyttes livline, løftesele og flytevest ved arbeid i vannførende ledning eller på arbeidssted der det plutselig kan oppstå stor vannføring.
 
Luker, dører og stengsler skal ha sikkerhetsinnretning slik at de kan sikres i åpen stilling. De skal kunne åpnes fra begge sider.
 
Ved arbeid på vei eller område åpent for offentlig ferdsel, skal det være advarselsmerking og sikring av arbeidsstedet.
 
Ved lavt oksygeninnhold, helsefarlige og eksplosive gasskonsentrasjoner skal det ikke utføres arbeid utover det som er strengt nødvendig. Det skal ikke utføres arbeid eller brukes verktøy som kan forårsake brann eller eksplosjon. Arbeidstaker skal bruke åndedrettsvern som gir beskyttelse mot de aktuelle helsefarlige gassene. Ved for lavt oksygeninnhold, skal det alltid brukes åndedrettsvern med frisklufttilførsel.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet