Veiviser til HMS-regelverket

Sikkerhet ved arbeid i høyden

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte. Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau, og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr.

 

Stillas

Beregninger av stillaser, herunder rekkverk ved dekkekanter og lignende, skal gjennomføres slik at rekkverket og det ferdige stillaset får tilfredsstillende styrke. Det stilles også krav til kontroll av stillaset før det tas i bruk, samt etter uvær, når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, og når stillaset har vært ute av bruk i en uke eller mer.


Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillas har nødvendig opplæring. Det stilles strengere krav til opplæringen, både med hensyn til innhold om omfang, desto høyere stillaset er eller dersom stillaset ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning.

Det stilles også krav til at de som skal bruke stillaset har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering. Denne veiledningen utarbeides av en kvalifisert person som kjenner det aktuelle stillasets kompleksitet.

Viktig å tenke på for stillasmontører:

 • er monteringsveiledningen og den skriftlige arbeidsinstruksen fulgt og tilgjengelig for stillasmontørene?
 • er riktig stillas og belastningsklasse valgt?
 • kontroller jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen og kompenser eventuelt dette med justerbare bein
 • skal det graves i nærheten av stillaset?
 • er tilbakefylling foretatt der stillaset skal stå?
 • er det fare for påkjørsel?
 • nærheten til strømførende ledninger
 • skal flere arbeidsgivere bruke stillaset?
 • er det åpninger som er større enn 30 cm mellom stillaset og bygningen?
 • stillasbyggers sikring av trafikanter under bygging, vedlikehold og riving
 • alle komponenter skal kontrolleres og sorteres hver gang de har vært brukt
 • stillaset må tydelig skiltes med stillasets eier, stillasbygger, tillatte laster, samt kontaktperson med telefonnummer og informasjon om siste kontrolldato og kontrollør
 • er stillaset skikkelig fundamentert og forsvarlig forankret?
 • har stillaset rekkverk i form av håndlist, knelist, fotlist og ende-rekkverk?
 • har stillaset sikker, bekvem og hensiktsmessig atkomst?
 • stillaset kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene. Arbeidsgiver skal sørge for at det skrives rapport om kontroll av stillas

Stige

Stiger skal brukes som atkomst, men kan under visse forutsetninger brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden. Dette gjelder kun dersom det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og fordi bruken av stigen er kortvarig eller forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver. Det skal i alle tilfelle ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn seks meter. Frittstående kombistiger skal ikke brukes høyere enn fire meter.

Viktig å tenke på før stigen tas i bruk:

 • riktig vinkel til vegg/ -konstruksjon
 • stigen settes på jevnt underlag
 • stigen skal sikres mot utglidning, velting sidelengs eller bakover
 • stigen skal settes slik at den står stabilt
 • stiger skal, så langt det er praktisk mulig, festes i toppen eller sikres på annen måte
 • stiger som brukes til atkomst til tak, avsats eller lignende, skal rage minst én meter over dette. Når stige benyttes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen.

Tau og sele

Når arbeidsgiver har vurdert risikoen og finner det forsvarlig, kan en arbeidstaker bruke tau som atkomstvei og for å innta arbeidsstillinger. Det forutsettes at arbeidet kan utføres på en sikker måte og at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.

Tausystemet skal omfatte minst to tau med separate fester, herunder et arbeidstau og et sikkerhetstau. arbeidet skal nøye planlegges og overvåkes slik at arbeidstakerne kan få øyeblikkelig hjelp i en nødsituasjon.

Dersom det ikke kan brukes kollektive verneinnretninger ved rutine- og vedlikeholdsarbeid kan personlig verneutstyr benyttes. Dersom det er fare for fall fra høyde skal fallsele benyttes. Ved avstandsbegrensning til fareområdet kan sikkerhetsbelte benyttes. Sikkerhetstau og festepunkt skal tåle de påregnelige kreftene som kan oppstå. 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet