Veiviser til HMS-regelverket

Setebelte i traktor

Dersom det er fare for at en bruker som befinner seg på traktoren skal kunne bli knust mellom deler av arbeidsutstyret og bakken ved velt, skal det finnes en fastspenningsinnretning for disse brukerne.
Fastspenningsinnretningen skal brukes når det er en reell fare for velt. Det er med andre ord ikke krav om at setebelte i en traktor skal brukes i alle tilfeller. Det er ikke påbudt å sitte fastspent når du kjører på flatt jorde langt fra grøftekanter og lignende.
 
Fordi kravet om setebelte ikke er hjemlet i vegtrafikkloven, er det ikke et absolutt krav at det skal brukes ved kjøring på vei. I praksis bør du likevel bruke beltet ved veitransport, fordi statistikken for traktorulykker viser at veltefaren er størst ved utkjøring på vei.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet