Veiviser til HMS-regelverket

Sandblåsing - blåsemiddel og verneutstyr

Sand og annet blåsemiddel som blir brukt til sandblåsing, skal ikke være kreftfremkallende. Blåsemidlene skal ikke inneholde bly eller blyforbindelser, biologisk tilgjengelig nikkel eller mer enn én vektprosent kvarts eller andre krystallinske silika. Som arbeidsgiver har du ansvar for at passende verneutstyr stilles til rådighet for arbeidstaker.
Sandblåsing blir utført for å rense en metalloverflate før påføring av lakk, maling, plastbelegg eller metallisering. Sandblåsing kan foregå på stålkonstruksjoner utendørs på eksempelvis skip, oljeplattformer, brukonstruksjoner, eller innvendig i tanker eller rør på skip og oljeplattformer.
 

Verneutstyr

Ved sandblåsing kan det forekomme forurensning i form av både støy, støv og kjemikalier. Det må derfor benyttes egnet åndedrettsvern, eventuelt med tilførsel av friskluft.  Arbeidstakere som utfører sandblåsing, skal ha sandblåsehjelm og egnet arbeidstøy som sandblåsedress eller støvdress, hansker, vernesko og hørselsvern. Verneutstyret må gi tilstrekkelig beskyttelse selv om det brukes i kombinasjon. 
 

Kreftfremkallende kjemikalier

Blåsemidlet må ikke inneholde så store mengder kreftfremkallende kjemikalier at selve blåsemidlet blir å anse som et kreftfremkallende kjemikalie. Dette gjelder for eksempel biologisk tilgjengelig nikkel.
 
Noen blyforbindelser er kreftfremkallende. Andre blyforbindelser kan skade nervesystemet eller forplantningsevnen. Sand og annet blåsemiddel skal derfor ikke inneholde så store mengder metallisk bly eller uorganiske blyforbindelser at blåsemidlet oppfyller kriteriene for klassifisering, jf. forskriftene om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.
 
Under blåsingen kan innholdet av kreftfremkallende kjemikalier, krystallinsk silika og bly i blåsemidlet stige, avhengig av overflaten på det sandblåste objektet. Som arbeidsgiver skal du sørge for at blåsemidler som inneholder slike uønskede kjemikalier, renses eller ikke brukes om igjen.
 
Eksempel på blåsemiddel med tilstrekkelig lavt innhold av kvarts eller andre krystallinske silika er:
  • stålsand
  • olivinsand
  • aluminiumsoksid
  • glass
  • metallurgisk slagg

I noen slagg kan det være nødvendig å kontrollere metallinnholdet. Blåsemidler som blir brukt om igjen, må renses når det har vært brukt til blåsing av støpegods med overflate som inneholder kvarts eller andre krystallinske silika, slik at innholdet av dette ikke overstiger én vektprosent.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet