Veiviser til HMS-regelverket

Rømningsveier

Ved gruvearbeid under jord skal det være adgang til overflaten gjennom minst to atskilte utganger. Disse skal være solid bygd og lett tilgjengelige for arbeidstakerne. Dersom det for annet bergarbeid under jord enn gruvearbeid er umulig å anlegge to utganger, skal det treffes spesielle tiltak for å sikre muligheten for sikker rømning og redning.
De spesielle tiltakene kan være brannsikre og selvforsynte tilfluktsrom, såkalte redningskammer som vil beskytte mot brann og røykgasser. De må tilpasses antall aktuelle personer og ha tilførsel av ren luft og kunne være i telefonisk forbindelse med bemannet sted over jord.
 

Utgangene

Dersom det krever store fysiske anstrengelser å bruke utgangene, skal de være utstyrt med mekaniske hjelpemidler for transport av arbeidstakerne.
 

Arbeidsgivers plikter

  • Lag en plan over rømningsveiene.
  • Merk rømningsveiene.
  • Hold rømningsveiene åpne for ferdsel.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet