Veiviser til HMS-regelverket

Risikovurdering knyttet til fare for eksponering for biologiske faktorer

Som arbeidsgiver skal du for enhver aktivitet vurdere om det kan være fare for at arbeidstaker utsettes for biologiske faktorer.

Kan aktiviteten medføre fare for arbeidstakernes helse eller sikkerhet, skal dere kartlegge eksponeringen for biologiske faktorer som bakterier, virus, sopp mm. og det skal vurderes hvordan eksponeringen finner sted.

På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger skal dere foreta en risikovurdering der dere tar hensyn til:

  • hvilke biologiske faktorer som kan forekomme
  • hvilke giftige (toksiske), allergiske eller andre skadelige stoffer de biologiske faktorene kan gi opphav til
  • hvilke smitterisikogrupper de biologiske faktorene er plassert i
  • opplysninger om sykdom forårsaket av de biologiske faktorer som arbeidstakerne kan pådra seg i forbindelse med arbeidet, enten av smittsom (infeksiøs), allergisk eller toksisk art
  • anbefalinger fra ansvarlig myndighet om det bør iverksettes spesielle verne- og sikkerhetstiltak for å beskytte arbeidstakerne når de eksponeres eller kan bli eksponert for biologiske faktorer i sitt arbeidsmiljø
  • sannsynligheten for at arbeidstakerne kan få helseskader av de biologiske faktorene
  • kunnskap om at en sykdom som er påvist hos en arbeidstaker kan ha direkte forbindelse med vedkommendes arbeid

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet