Veiviser til HMS-regelverket

Register over arbeidstakere

Som arbeidsgiver skal du føre register over arbeidstakerne hvis risikovurderingen viser at de er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier, og dersom de arbeider med bly og blyforbindelser.
Registeret skal inneholde:
 
  • arbeidstakernes navn, fødselsnummer, stilling og  arbeidssted
  • hvilke farlige kjemikalier arbeidstakerne eksponeres for og hvordan
  • hvilke konsentrasjoner, tidspunkt og varighet av eksponeringen
Registeret skal være tilgjengelig for verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalget og andre personer som skal ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. 
 
Opplysningene skal oppbevares i minst 60 år.
 
Årsaken til at opplysningene om den enkelte arbeidstakeren skal oppbevares i 60 år etter at eksponeringen er opphørt, er at det skal være mulig i hele en arbeidstakers levetid å finne frem til om vedkommende har vært utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier en eller annen gang i sitt yrkesaktive liv.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet