Veiviser til HMS-regelverket

Ran, vold og trusler om vold

Arbeidsgiver skal kartlegge risikoen for vold og trusler, og lage en plan for forebygging.
Ran/ransfare, vold og trusler påfører arbeidstakere angst, smerte og fysisk skade. Det kan dreie seg om vold og trusler fra gjester og arbeidskollegaer, men også om trusler og vold i forbindelse med ran. I arbeidsmiljøsammenheng betegner begrepene ransfare, vold og trussel om vold situasjoner der man utsettes for slikt gjennom arbeidet (f. eks. overfall/ran av personer som tror at i dette arbeidsmiljøet kan det forefinnes legemidler/narkotiske stoffer som kan gi rus) henrunder også risiko for skade påført av dyr (Bitt, klor, slag, spark, stanging og klemskader). 
 

Hvordan kan du forebygge ran og vold ?

Som arbeidsgiver skal du kartlegge risikoen for ran, vold og trusler, og lage en plan for forebygging av voldshandlinger. Det kan være vanskelig å unngå problemet helt, men du kan gjøre mye for å redusere risikoen.
 
Kartleggingen må følges opp av en handlingsplan hvor man forplikter seg til å gjennomføre konkrete tiltak.
 

Opplæring gjør trygg

God opplæring gjør hverdagen tryggere for de ansatte. Alle må kjenne rutinene og vite hvordan man skal oppføre seg i møte med truende personer og aggressive dyr. I noen yrker kan det være nødvendig med opplæring i selvforsvar eller om hvordan en skal takle aggressive dyr.
 

Planlegging viktig

Allerede under planleggingen av et nytt bygg eller en ny arbeidsplass der det er risiko for vold, bør du tenke nøye gjennom plassering av mottak, ekspedisjon, kassadisker og andre steder der arbeidstakeren møter kunder eller klienter. Unngå så langt det er mulig å legge slike lokaler på gateplan, eller ut mot gaten. Det er viktig å ha gode rømningsveier, slik at ingen blir stående med ryggen mot veggen i truende situasjoner av mennesker eller dyr.
 

Rutiner må følges

Rutinene for å forebygge vold og redusere ettervirkningene, skal være en del av det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen. Rutinene skal være kjent for alle og  alltid være oppdatert. All vold og trusler om vold i sammenheng med arbeidet, må registreres og følges opp av arbeidsgiveren.
 
Mye lidelse kan forhindres gjennom gode forebyggende rutiner, og ved at noen tar seg av dem som har vært utsatt for vold eller trusler om vold. Det er særlig viktig å ha en kollega fysisk til stede i situasjoner der det er risiko for å bli utsatt for vold.
 

Sikringstiltak

Overfallsalarm, interntelefon, tidslåser, dørkontroll og videoovervåkning er tekniske hjelpemidler som kan være med på å øke tryggheten. Men selv de mest avanserte alarmene fungerer bare dersom noen oppfatter alarmen og vet hva de skal gjøre. Alarmen må kontrolleres med jevne mellomrom for å se om den virker.
 

Oppfølging av arbeidstaker

Mange kan få psykiske reaksjoner etter ran, overfall og lignende. Det er ikke alltid reaksjonene kommer med en gang. For å hindre langvarige plager med angst og uro, er det viktig at de som har vært utsatt for vold og alvorlige trusler, snarest mulig får snakke med noen. Både kollegaer, familie eller venner kan bety mye i en slik situasjon. Vurder også om verneombud eller fagfolk i bedriftshelsetjenesten skal kontaktes. Det er svært viktig at det finnes beredskap for både fysiske og psykiske skader.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet