Veiviser til HMS-regelverket

Periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for sakkyndig kontroll av visse typer arbeidsutstyr som gaffeltruck, kraner og større masseforflytningsmaskiner. Kontrollen skal normalt utføres en gang i året.Utstyr som skal ha sakkyndig kontroll, utført av sertifisert sakkyndig virksomhet:
• arbeidsutstyr for løfting av hengende last
• løfteredskap
• løfte- og stablevogner for gods (gaffeltrucker)
• masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kW
• arbeidsutstyr på bergingsvogner
• personløftere
• hengestillas
• klatrestillas for høyder over 3 meter
• studio- og scenerigger
• byggeplassheiser
• trallebaner

Dokumentasjon av kontrollen skal oppbevares på et hensiktsmessig sted slik at den kan vises offentlig myndighet på forlangende. Du kan lese mer om sakkyndig kontroll i regelverkslenkene under.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet