Veiviser til HMS-regelverket

Overtid

Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for den alminnelige arbeidstid er overtidsarbeid.
Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er:
  • 9 timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av sju dager


I tilfeller med skiftarbeid, søndagsarbeid, arbeid om natten m.m., er alminnelig ukentlig arbeidstid 38 eller 36 timer pr uke. Den alminnelige arbeidstiden skal fremgå av arbeidsavtalen.

Ved tariffavtale kan den alminnelige arbeidstiden være gjort kortere, for eksempel 37,5 timer pr. uke. Den enkelte arbeidstaker kan også ha avtale med arbeidsgiver om redusert arbeidstid.
 

Merarbeid og overtid

Dersom det blir arbeidet ut over tariffavtalens grense for alminnelig arbeidstid eller ut over avtalt redusert arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, vil dette være såkalt merarbeid. Overtid i lovens forstand blir det først når det arbeides ut over dette igjen.
 
Begrepet samlet arbeidstid omfatter både alminnelig arbeidstid, merarbeid og overtidsarbeid.
 

Overtidsbetaling

Når man arbeider overtid, har man krav på et tillegg til den alminnelige lønnen på minst 40 prosent. Det er ikke tillatt å avtale en lavere prosentsats. Det er heller ikke tillatt å avtale at det skal utbetales en fast sum som overtidsgodtgjørelse, for eksempel et fast, flatt lønnstillegg som er uavhengig av hvor mye overtid som er arbeidet i den aktuelle perioden.
 
Det kan avtales avspasering av overtidstimer, time mot time. Derimot er det ikke tillatt å avtale avspasering av overtidstillegget - det vil si overtidsgodtgjørelsen på minimum 40 prosent. Denne skal utbetales. 
 
Les mer om arbeidstid (på regelhjelp.no)
 
 

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet