Veiviser til HMS-regelverket

Oppsigelse

Arbeidsmiljøloven har regler om hvordan oppsigelse skal skje, og disse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere.

 

Hvordan skal en oppsigelse foregå? 

En oppsigelse er korrekt etter arbeidsmiljøloven når følgende vilkår er oppfylt:

  • oppsigelsen skal være skriftlig , enten den kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker
  • oppsigelsen fra arbeidsgiveren skal leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes rekommandert
  • oppsigelse fra arbeidsgiver skal opplyse om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, om retten til å fortsette i stillingen, og om hvilke frister som gjelder for dette. Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, skal det i tillegg opplyses om fortrinnsretten til ny tilsetting.
  • oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig begrunnet.
  • oppsigelse fra arbeidsgiver skal begrunnes skriftlig når arbeidstakeren krever det.
  • oppsigelsen har ikke funnet sted før den er kommet fram til den andre parten. Tidspunktet kan ha betydning for oppsigelsestidens start og avslutning.
  • oppsigelsen skal opplyse om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist

Oppsigelsestid

Oppsigelsestiden regnes i hele kalendermåneder med start den første dagen i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, er den gjensidige oppsigelsesfrist 1 måned. Loven inneholder dessuten ufravikelige regler om oppsigelsesfrister fra 2 til 6 måneder, avhengig av arbeidstakerens ansettelsestid og alder.

Ulovlig eller usaklig oppsigelse

 Arbeidstaker som mener oppsigelsen ikke er lovlig, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiveren og eventuelt gå til sak.

Attester

En arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på en skriftlig attest. Denne attesten skal minimum inneholde:

  • opplysninger om arbeidstakers navn og fødselsdato,
  • hva arbeidet har bestått i, og
  • hvor lenge arbeidsforholdet varte.

Avskjed (oppsigelse på dagen)

Arbeidsgiveren kan bare avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden, dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Hvis ikke arbeidstakeren er imot det, skal arbeidsgiveren først konferere med arbeidstakerens tillitsvalgte.

Avskjed skal skje skriftlig, og arbeidstaker har krav på å få opplysninger om retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål, og om de frister som gjelder i denne forbindelse.

Arbeidstaker har likevel ikke rett til å bli i stillingen under behandlingen av tvisten, med mindre retten bestemmer dette ved kjennelse. Dersom arbeidstakeren mener avskjeden er ulovlig, følges samme regler som ved ulovlig oppsigelse.

Veiledning

Bestemmelsene om ansettelse, oppsigelse og avskjed finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 14 til 17. (se regelverkslenkene nederst på siden)

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet