Veiviser til HMS-regelverket

Opplæring om biologisk helsefare - smittevern

Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring om biologiske faktorer: smittefare, nødvendige vernetiltak, hygienekrav og bruk av personlig verneutstyr.
Det er viktig å inkludere rengjørings- og vedlikeholdspersonalet i opplæringen.
Opplæringen skal særlig inneholde informasjon om:
 
  • hvilke mikroorganismer arbeidstakerne kan bli eksponert for
  • risiko for helseskade ved eksponering
  • tiltak som kan hindre og redusere eksponering
  • personlig hygiene og rengjøring av arbeidsplassen
  • bruk av tobakksvarer og håndhygiene
  • bruk og håndtering av arbeidstøy og personlig verneutstyr
  • tiltak for å forebygge uhell
  • prosedyrer hvis uhell oppstår
  • tilbud om vaksine
  • de helsemessige konsekvensene dersom arbeidet ikke utføres i samsvar med opplæringen
Opplæringen skal gjentas når det er nødvendig. Som arbeidsgiver bør du benytte kompetent personell i bedriftshelsetjenesten til opplæringen.

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet