Veiviser til HMS-regelverket

Opplæring i arbeid med kjemikalier

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen, bruk av stoffkartoteket, riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak.
God informasjon og opplæring er et av de aller viktigste tiltakene for å hindre ulykker og forebygge sykdommer. Som arbeidsgiver skal du sørge for opplæring ved ansettelse og deretter med jevne mellomrom, særlig når det skjer endringer i arbeidet. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere skal innhente tilsvarende informasjon.
 
Samarbeid med bedriftshelsetjenesten og leverandører
Det er særlig aktuelt å samarbeide om opplæring med:
 
  • bedriftshelsetjenesten
  • leverandører av kjemiske produkter, personlig verneutstyr, arbeidsutstyr, ventilasjonsanlegg mm.

Opplæringen skal omfatte:

  • informasjon om farlige kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen og hvilken risiko de utgjør for arbeidstakernes helse og sikkerhet
  • opplæring i bruk av stoffkartoteket og spesielt temaer som helsefare, eksponeringskontroll og vernetiltak
  • riktig bruk av arbeidsutstyret som anvendes
  • nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet. Dette skal omfatte tiltak som gjelder for å beskytte arbeidstakeren selv, f.eks. personlig verneutstyr og hygiene. Det skal også omfatte eventuelle tiltak som må iverksettes for å verne andre arbeidstakere på arbeidsplassen
  • håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet