Veiviser til HMS-regelverket

Oppbevaring av kjemikalier i landbruket

Som eier eller driver skal du sørge for å oppbevare og lagre kjemikalier forsvarlig.
Kjemikalier skal lagres på et luftig, avlåst, merket rom eller i skap.
 
Oppbevaring omfatter også håndtering av kjemisk avfall. Beholdere med kjemikalier bør holdes lukket slik at det ikke blir avdunsting til omgivelsene. Det er også viktig at lorester, filler eller annet som kan inneholde kjemikalier, ikke ligger åpent.
 
Oppbevaring i arbeidslokaler og lagerrom
Det bør ikke oppbevares større mengder kjemikalier i arbeidslokalene enn dagsbehovet. Det bør derfor være lagerrom eller lagerskap for kjemikalier ved virksomheten. Lagerrommet bør være mekanisk ventilert. I lagerrommet bør det bare utføres arbeid som har tilknytning til lagerhold.
 
Som eier eller driver må du vurdere spesielle behov for emballering, mengdebegrensninger, avlåsing med mer. Du må også vurdere eventuelle farer ved samlagring av kjemikalier. Kjemikalier som lagres utendørs, bør beskyttes mot nedbør og mot uvedkommende.
 
Noen aktuelle spørsmål:
  • Er HMS-databladets pkt. 7 vurdert?
  • Trenger virksomheten eget lagerrom?
  • Består emballasje og hyller av egnet materiale?
  • Er det tatt hensyn til reaksjoner, giftighet og brann-/eksplosjonsfare ved samlagring av ulike kjemikalier?
  • Bør kjemikaliene i virksomheten oppbevares innelåst?
  • Er kjemikalier som lagres utendørs avlåst for uvedkommende?

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet