Veiviser til HMS-regelverket

Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen i landbruket

Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen. På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar, skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane.

Aktuelt nødhjelpsutstyr kan vere nøddusj, utstyr til å skylje auga med og andedrettsvern.

Eigaren eller drivaren må velje nødhjelpsutstyr ut frå kva kjemikaliar som blir nytta, og aktivitetane i verksemda. Nødhjelpsutstyret må vere plassert lett tilgjengeleg for alle som kan få bruk for det.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet