Veiviser til HMS-regelverket

Merking av farlege kjemikaliar – kva plikter arbeidsgivaren har

Arbeidsgivaren skal sørgje for at behaldarar og emballasje for farlege kjemikaliar er merkte på norsk med namnet på kjemikalien, faresymbol og åtvaringssetningar.

Produsent, importør og omsetjar

I utgangspunktet er det den som produserer, importerer og/eller omset farlege kjemikaliar til bruk i yrke, som skal sørgje for at kjemikaliane er merkte på norsk med namnet på kjemikalien, faresymbol og åtvaringssetningar.

Pliktane til arbeidsgivaren

Likevel har arbeidsgivaren ei sjølvstendig plikt til å merkje behaldarar og emballasje for farlege kjemikaliar. Når ein kjemikalie er kommen inn i verksemda, er det arbeidsgivaren som har ansvaret for at merkinga er forsvarleg. Som arbeidsgivar må du også sørgje for at merkinga følgjer kjemikalien, dersom han blir overført til annan emballasje eller behaldar.

 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet