Veiviser til HMS-regelverket

Luftkvalitet på arbeidsplassen

Dei enkelte arbeidsplassane skal ha tilfredsstillande klima og luftkvalitet. Der helsefarlege kjemikaliar går ut i lufta, er det heilt nødvendig med mekanisk ventilasjon og som oftast prosesstilpassa avsug.

 

Lokala skal vere utforma og innreidde slik at dei enkelte arbeidsplassane får tilfredsstillande luftkvalitet. Dersom det er nødvendig av omsyn til helsa til arbeidstakarane, skal ventilasjonsanlegget vere utstyrt med feilvarsling. Arbeidsplassane skal så langt det er mogleg, vernast mot ugunstige vêrtilhøve.

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet