Veiviser til HMS-regelverket

Lodding

Ved lodding skal punktavsug brukast, slik at behovet for å nytte andedrettsvern blir redusert mest mogleg.

Ved lodding er det særleg utvikling av røyk frå loddetråden, gassar og røyk frå loddemidla (flussmidla) og gassar frå loddeflammen som kan føre med seg helsefare.

Den største helsefaren er metallfeber, som oppstår som følgje av eksponering for sink- eller kadmiumrøyk. Skadeverknader kan også oppstå ved eksponering for nitrogendioksid og hydrogenfluoridgass og hydrogenpartiklar. Punktavsug skal brukast, slik at behovet for å nytte andedrettsvern blir redusert mest mogleg.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet