Veiviser til HMS-regelverket

Kreftframkallande kjemikaliar i arbeidsmiljøet

Dersom verksemda bruker kjemikaliar som kan vere kreftframkallande, og tilsette kan vere utsette for kreftframkallande forureiningar, må særlege føresegner følgjast.

Skal erstatte kreftframkallande kjemikaliar

Arbeidsgivaren skal sørgje for å erstatte kreftframkallande kjemikaliar dersom det er teknisk mogleg. Viss ikkje skal det så langt som mogleg nyttast lukka system for kjemikaliane. Eksponeringa skal alltid haldast så låg som mogleg og vere på eit fullt forsvarleg nivå.

Nødvendig med tiltak

Når arbeidstakarane kan vere utsette for kreftframkallande kjemikaliar, må arbeidsgivaren setje i verk tiltak for å sikre at

  • arbeidstakarane ikkje et og drikk i arbeidslokale som kan vere forureina med kreftframkallande kjemikaliar
  • arbeidstakarane får tildelt formålstenleg arbeidstøy i tillegg til nødvendig personleg verneutstyr
  • arbeidstøy blir oppbevart åtskilt frå privat tøy
  • arbeidstøy blir vaska og ikkje teke med heim
  • det er høve til å vaske seg i eller i like i nærleiken av arbeidslokalet

Avfall skal behandlast forsvarleg

Avfall som inneheld kreftframkallande kjemikaliar, skal samlast i lukka behaldarar som er tydeleg merkte.

Gravide skal ikkje eksponerast

Gravide arbeidstakarar skal ikkje utsetjast for kreftframkallande kjemikaliar. Det kan vere aktuelt med omplassering til anna arbeid. Bedriftshelsetenesta kan vurdere risiko og eventuelt leggje til rette arbeidet for den gravide. Om verksemda ikkje er knytt til BHT, bør det søkjast hjelp hos personar som kan vurdere risiko og eventuelt leggje til rette arbeidet for den gravide.

Helseundersøking dersom nokon er eksponert

Dersom arbeidstakarane blir utsette for kreftframkallande kjemikaliar på ein slik måte at det kan føre til helseskade på lang sikt, skal arbeidsgivaren sørgje for at arbeidstakarane går igjennom ei eigna helseundersøking.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet