Veiviser til HMS-regelverket

Krav til maskiner

Som arbeidsgivar skal du sørgje for at maskiner som bearbeider og formar plater, er utforma slik at dei vernar arbeidstakaren mot skadar. Under bearbeiding og forming av plater og profilar av metall, til dømes klipping, bøying og pressing, er faren for kutt og klemskadar stor.

Bearbeiding blir utført ved knekking, bøying, valsing, pressing og kutting ved termisk skjering. Utstyr som blir brukt til bearbeiding av metallplater og profilar, skal ha tryggleiksutstyr som hindrar skadar og ulykker ved ufrivillig berøring.

Det skal vere stoppinnretningar som skal hindre klem- eller kuttskadar på hand eller fot.

Skal vere CE-merkte

Maskiner som er plasserte i EØS-marknaden for første gong etter 1. januar 1995, skal vere CE-merkte. Maskiner og utstyr som er eldre, skal likevel oppfylle krava til tryggleik i maskinforskrifta, vedlegg 1. I prinsippet er kravet til tryggleik det same som for ei ny maskin.

For skjeremaskiner for termisk skjering som er tilkopla brenngass og oksygen, gjeld også forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid).

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet