Veiviser til HMS-regelverket

Kraner og krav om sertifisert opplæring

For den som opererer kraner, skal arbeidsgivaren sørgje for at den dokumenterte tryggleiksopplæringa blir gitt som sertifisert opplæring. Som arbeidsgivar har du plikt til å sørgje for sakkunnig kontroll av slikt kranutstyr.

Med sertifisert opplæring meiner ein opplæring gitt av ei sertifisert opplæringsverksemd. Berre personar som er sertifiserte av eit sertifiseringsorgan, kan gi sertifisert opplæring.

Utstyr som krev sertifisert opplæring:

  • bru- og traverskraner, dersom bruken kan føre til skade på liv eller helse
  • tårnkraner
  • mobilkraner
  • portalkraner
  • kraner med større kapasitet enn 2 tm (tonnmeter) monterte på lastebil eller lastebilhengar
  • løfte- og stablevogner for gods med permanent førarplass på vogna

Med sakkunnig kontroll meiner ein kontroll som er utført av ei sertifisert sakkunnig verksemd. I tillegg til arbeidsutstyret som er nemnt over, krevst normalt sakkunnig kontroll av mellom anna løftereiskapar og arbeidsutstyr for løfting av hengande last.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet