Veiviser til HMS-regelverket

Koordinering av arbeidet

Når det er flere arbeidsgivere på samme anleggsplass, skal disse samkjøre sine arbeider. Byggherren har ansvaret for å koordinere sikkerhetsarbeidet ved å utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) og sørge for at denne følges opp i gjennomføringsfasen. Hver virksomhet/arbeidsgiver har ansvar for sikker gjennomføring av alle arbeidsoperasjonene.
Hver arbeidsgiver skal sørge for sin virksomhet og sine arbeidstakere og at deres arbeid utføres på en slik måte at egne og andres arbeidstakere ikke utsettes for fare. SHA-planen skal være til hjelp for å få en detaljert oversikt over hvor og når de forskjellige arbeidene skal utføres, og hvor mye tid som er satt av til de enkelte arbeidene.
 
Eksempler på tiltak for å koordinere arbeidene, som skal tas med i SHA-planen:
  • organisasjonsplan og oppgavefordeling
  • riggplan
  • fremdriftsplan
  • sikkerhetsbestemmelser for byggeplassen
  • spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

Eksempler på mangelfull koordinering:
  • ulike faggrupper jobber samtidig og nærmest oppå hverandre
  • stillas demonteres før alle arbeider er utført
  • man får ikke gjøre jobben ferdig, før man blir avbrutt av andre fagfolk
  • arbeidet blir gjort i feil rekkefølge og må gjøres om

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet