Veiviser til HMS-regelverket

Klima og luftkvalitet i frisørsalonger

Arbeidsplassen skal ha tilfredsstillende klima og luftkvalitet. Der helsefarlige kjemikalier avgis til luften, er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon og som oftest prosesstilpasset avsug (punktavsug) i tillegg.
Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidsplassen er innrettet slik at klimaet i arbeidslokalet er fullt forsvarlig  når det gjelder luftvolum, ventilasjon, fuktighet, trekk og temperatur og at forurensninger begrenses til et minimum.
 
Når arbeidssituasjonen er slik at kjemikaliene som benyttes ikke kan erstattes med ufarlige stoffer, skal arbeidsplassene innrettes slik at så få som mulig i kortest mulig tid, blir utsatt for så lave konsentrasjoner som mulig.
 
Konsentrasjonen i pusteluften kan påvirkes både med punktavsug og med allmennventilasjon, men på ulik måte. Punktavsug fjerner store deler av kjemikaliene ved kilden der kjemikaliene blandes, og der de påføres kundens hår.
 
Allmennventilasjon tynner ut de kjemikaliene som er sluppet ut i pusteluften. Riktig kombinasjon av punktavsug ved hårbehandling, blandekabinett med avsug for blanding av kjemikalier og allmennventilasjon gjør at få blir eksponert, og at eksponeringstiden for alle i salongen blir kort med lav konsentrasjon.
 
Tester har vist at punktavsug kan fjerne det meste av kjemikaliene som avgis ved hårbehandling, dersom de brukes riktig. Dette har stor betydning for arbeidstakere som jobber tett opp til kunden eller blandeplassen. Allmennventilasjon alene ville ha svært begrenset virkning for disse arbeidssituasjonene fordi kjemikaliene frigis direkte i pustesonen.
                                                                                                               
Punktavsug må finnes i så stort antall at all bruk av kjemikalier (farging, bleking, permanent, blanding) kan utføres under avsug. Behovet må altså vurderes for ulike typer salonger. Luftmengden som trekkes av i hvert avsug er liten, i størrelse 27 liter/sekund (100 m3 pr time).
 
Allmennventilasjon med mekanisk tilførsel og avtrekk av luft skal tynne ut forurensningene som unnslipper avsugene og ta hånd om forurensning fra mennesker, inventar med mer. I tillegg har ventilasjon betydning for å fjerne overskuddsvarme fra mennesker, hårtørkere, sol osv.
 
Et enkelt utgangspunkt for frisørsalonger kan være 7 liter/sekund per person (ansatte + kunder) og så minst 2 liter/sekund pr m2 gulvareal i tillegg. Det forutsettes da at mesteparten av kjemikaliene fanges opp i punktavsugene.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet