Veiviser til HMS-regelverket

Kjemikalier som er helseskadelige - vern av arbeidstaker

Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier, må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå.
Tiltakene skal forebygge eksponering både fra planlagte arbeidsaktiviteter og eventuelle uhell. Dette gjelder også arbeidsaktiviteter som reparasjon, vedlikehold og renhold.
 
Søk bistand hos bedriftshelsetjenesten
Som arbeidsgiver bør du få bistand hos noen i bedriftshelsetjenesten som har kompetanse om kjemisk helsefare, når du skal utarbeide tiltak.
Tiltakene bør prioriteres i følgende rekkefølge:
 
  • organisere og tilrettelegge arbeidet for arbeidstakerne
  • kartlegge og risikovurdere
  • gi nødvendig informasjon og opplæring
  • redusere bruk av kjemikalier og erstatte farlige kjemikalier med uheldige egenskaper
  • etablere rutiner for kontroll og vedlikehold av maskiner/utstyr
  • bygge inn/avskjerme prosesser som medfører eksponering for kjemikalier
  • ventilasjon, herunder prosesstilpasset avsug
  • tildele og bruke personlig verneutstyr
 

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet