Veiviser til HMS-regelverket

Kartlegging og måling av forurensing i arbeidsatmosfæren

Arbeidsgiver skal kartlegge hvilke arbeidsoperasjoner som kan forurense arbeidsatmosfæren.
Dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at forurensningen i arbeidsatmosfæren er på et forsvarlig nivå, skal det gjennomføres målinger slik at forurensningsnivået til enhver tid er kjent.
 
Det skal foretas målinger ved endringer i prosesser, i ventilasjonsanlegg, arbeidslokaler eller annet som har betydning for forurensningsnivået eller eksponeringen.
Målingene bør gjennomføres med hjelp fra bedriftshelsetjenesten.
Les mer om hvordan målingene bør gjennomføres i Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensinger i arbeidsatmosfæren. (se lenke nederst på siden) 
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet