Veiviser til HMS-regelverket

Innretting av arbeidsplassen i hotell- og restaurantbransjen

Arbeidsrom, atkomstveger og trapper skal være dimensjonert og innredet ut fra den virksomhet som drives.
Når en arbeidsplass skal innrettes, må det tas særlig hensyn til hvilke arbeidsmiljøproblemer produksjonsprosesser, arbeidsmåter, tekniske hjelpemidler og stoffer kan medføre.
 
Arbeidsrom, atkomstveger, trapper og annet skal være dimensjonert og innredet ut fra den virksomhet som drives.

Særlig om kjøkkenavdeling
 
Bygningsmessige forhold
Dimensjoneringen av kjøkkenavdelingen med oppvask, anretning, skjenkedisk og annet må være i forhold til serveringskapasiteten. Det skal være tilstrekkelig passasjer til å bruke traller eller rullebord, der det er behov for slike hjelpemidler. Minste avstand mellom faste installasjoner bør være 1,5 m.
 
Gulv
Alle gulv skal være slette og uten ujevnheter. Gulv i kjøkkenavdelingen skal være lette å holde rene. Dørterskler bør sløyfes hvis mulig.
 
Overganger mellom gulv og vegg bør være avrundet, for å lette rengjøringen. Gulvsluk med rist over og som slutter jevnt til gulvet, skal finnes der det er nødvendig i arbeidsrommene i kjøkkenavdelingen, som kjølerom og tilberedningsrom, kjøkken, oppvask/skrubb og anretning. Dette letter renholdet av gulvene, og hindrer vannansamlinger.
 
På gulv med belegg kan det limes på fliser som likner grovt sandpapir. Dette hindrer at gulvet blir glatt, spesielt i gangveiene. Disse sandpapirflisene kan man også benytte i trapper for å gjøre trappene sklisikre. Vær oppmerksom på de hygieniske problemene et slikt ”sandpapirbelegg” kan skape, og vær derfor nøye med renhold.
 
Vask
Håndvask skal finnes i kjøkkenavdelingen og ikke for langt vekk fra arbeidsplassen. Antall håndvasker med varmt og kaldt vann er avhengig av avdelingens størrelse.
 
Trapper og atkomstveier
I kjøkkenavdelingen bør trappene være rette, der hvor trapper er nødvendig. Spiraltrapp som forbindelsesledd i kjøkkenavdelingen, bør ikke anvendes. Slike trapper øker risikoen for uhell ved transport. Trapper bør ha rekkverk på begge sider. Trapp eller ekstra trappetrinn skal ikke plasseres direkte utenfor en dør, da dette lett fører til fallulykker. Repos er nødvendig for å forebygge ulykker.
 
Sikkerhetstiltak for kjøle- og fryserom
Av sikkerhetsmessige hensyn skal ikke hengelås benyttes som låseanordninger på dørene til fryserom. Dører i kjøle- og fryserom skal på grunn av sikkerheten ha sammenhengende dørvrider både på inn- og utsiden. Det skal dessuten monteres nødvarslingslys eller nødringeklokke som sikkerhetsforanstaltning for personer som befinner seg i rommet.
 
Nødlys og nødringeklokke skal være plassert i nærheten den faste arbeidsplassen, slik at lys og ringeklokke kan sees og høres. Fryserommet kan bli en farlig felle hvis det ikke også kan åpnes fra innsiden.
 
Særlig om resepsjonsavdeling
Passasjer, fri gulvplass og døråpninger skal være så brede og store at bevegelseshemmede arbeidstakere kan sysselsettes i for eksempel kontorer, resepsjoner og ved sentralbordet.

Særlig for husøkonom
 
Gulv
Alle gulv skal være slette og uten ujevnheter. Gulvene skal være lett å holde rene.
 
Vask
I etasje-anretninger, vaskeri og strykerom, bør det være varmt og kaldt vann og utslagsvask. I vaskeriet skal det være uttak eller mulighet for å tilkople spyleslange til varmt og kaldt vann.
 
Trapper
Spiraltrapp som forbindelsesledd i avdelingen, må unngås. Trappene bør ha rekkverk med håndgelender på begge sider.  I større bedrifter bør det være heis som er stor nok til å romme sykebåre.

Særlig om serveringsavdeling
 Serveringslokalene bør være innredet slik at det er mulig for personale å bruke for eksempel rullebord ved utporsjonering. Mellom anretning/kjøkken og serveringslokalet bør det etter regelen være to dører, én for ”INN” og én for ”UT”. Disse dørene bør være plassert i en viss avstand fra hverandre, og bør være høyrehengslet med automatisk åpningsanordning. 
 
To dører som klapper mot hverandre anbefales ikke, da disse lett fører til klemsskader. Manuelle dører skal ha en glassrute montert i døren, slik at arbeidstakerne kan se hverandre og kollisjoner kan unngås.
 
Gulv
Gulvene i serveringslokalene skal gjøres mest mulig sklisikre. Gulvbelegg som blir glatt ved vasking og boning, bør ikke velges. Dette på grunn av sikkerheten til betjeningen og gjestene.
 
Tepper av forskjellige slag er sklisikre, og gir fjæring i muskulaturen. Gulvteppene bør ikke være for tykke da det blir for bløtt å gå på, og man får en anstrengt belastende gange. Glatte gulv kan skape problemer i alle avdelinger. Gulvbelegget må ikke hindre bruken av traller og rullebord. Der man velger tepper som gulvbelegg, må teknisk utstyr for renhold være hensiktsmessig.
 
Trapper og atkomstveier
I serveringsavdelingen bør trappene være rette der trapper er nødvendig. Som hovedregel bør trapper unngås i serveringsarbeid, da dette lett medfører uhell.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet