Veiviser til HMS-regelverket

Industrilakkering - vern av arbeidstakere

Industrilakkering bør utføres atskilt fra annen virksomhet. Arbeidstakere som ikke direkte arbeider med påføring, skal skjermes mot eksponering.
Med industrilakkering menes:
  • sprøytelakkering : lavtrykkssprøyting og høytrykkssprøyting, lavere løsemiddeleksponering 
  • dypplakkering
  • lakkteppemaskin
 

Avgrens arbeidsområdet

Alle typer lakkering bør foregå i en avgrenset sone med god utlufting.
Bruk av punktavsug og åndedrettsvern kan være nødvendig. Er lakken tilsatt isocyanatbaserte produkter som herder, skal lakkeringen helst foregå i eget rom med tilpasset ventilasjon.
 

Verneutstyr nødvendig

Personlig verneutstyr som riktige klær, øyevern og åndedrettsvern, er nødvendig.
 

Tørking av lakkert gods

Godset plasseres i en avdunstingssone før plassering i tørkeovn eller tørkerom. Sonen bør ha avsug. Plasseringen av den og kapasiteten på avsuget bør være slik at ikke operatøren blir utsatt for løsemidler som fordamper. Ved behov for åndedrettsvern, bruk friskluftsmaske.
 

Blanding av lakk og rengjøring av utstyr

For å hindre at løsemidler og andre forurensninger spres til arbeidsatmosfæren, bør all blanding av lakk samt rengjøring av for eksempel sprøyteutstyr, utføres på eget rom eller blandeplass hvor det er god ventilasjon. På blandeplassen bør det være installert avtrekkskap eller -boks.

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet