Veiviser til HMS-regelverket

Høytrykksspyling

Som arbeidsgiver skal du sørge for opplæring og øvelse i å bruke utstyr for høytrykksspyling. Det skal stilles til rådighet egnet personlig verneutstyr. Det er også aldersgrenser for bruk av slikt utstyr, samt krav til instruks.

Tilsetningsstoffer

Ved høytrykksspyling skal det bare brukes tilsetningsstoffer som er tilpasset anlegget og som er i samsvar med bruksanvisningen.
 

Fare for skader

Prosessen medfører stor fare for kuttskader. Hvis det benyttes slipemidler i væskestrålen, må helsevesenet underrettes om dette ved skade, slik at sårstedet blir undersøkt nøye for partikler. Ved bløtdelsskader, for eksempel i  mageregionen, kan de indre skadene være mye større enn det ser ut til på huden.
 

Opplæring nødvendig

Før en arbeidstaker settes til selvstendig bruk av anlegg for høytrykksspyling, kreves det nødvendig opplæring og øvelse.
 

Instruks skal lages

Som arbeidsgiver skal du utarbeide instruks for operasjoner som medfører særlig fare for liv og helse, og alltid ved manuelt betjent utstyr med maksimalt arbeidstrykk over 250 bar.

Som arbeidsgiver skal du også instruere om at strålerøret på stråleinnretningen, med eller uten væskestråle, aldri skal rettes mot egen eller andres kropp under bruk.
Ved bruk av håndbetjent stråleinnretning skal det tas hensyn til rekylkraftens virkning for operatøren. Ved angitt eller beregnet rekylkraft over 250 N, skal arbeidsgiveren instruere om at det brukes anordning for mekanisk føring av stråleinnretningen.
 

Utløserventil må ikke blokkeres

Som arbeidsgiver skal du instruere om at avtrekkeren eller utløserventilen aldri skal bindes opp eller blokkeres på annen måte.

Stråleinnretningen skal aldri slippes eller plasseres slik at den kan falle ned. Når stråleinnretningen ikke brukes skal avtrekkeren eller utløserventilen være sikret.
 

Gruppearbeid

Når forholdene tilsier at operatøren har redusert tilsyn med pumpeaggregatet eller arbeidsoperasjonen ellers krever det, skal en annen hjelpeoperatør ha tilsyn med aggregatet. Operatøren som har tilsyn med og betjener pumpeaggregatet, skal ha muligheter til å kommunisere med eller helst ha visuell kontakt med operatøren som betjener stråleinnretningen. Operatøren som betjener stråleinnretningen skal fungere som gruppens leder, og kommunisere med hjelpeoperatøren etter avtalte signaler.
 

Rørspyling

Ved bruk av slange med direkte påmontert spyledyse, skal væsketrykket ikke økes til arbeidstrykk før spyleinnretningen er plassert inne i røret, eller operatørene er tilstrekkelig beskyttet med avskjerming.
 

Verneutstyr skal brukes

Det må benyttes egnet verneutstyr for øyne, hender og kropp, samt sklisikkert fottøy.
 

Aldersgrenser

Arbeidsgiveren skal ikke sette arbeidstaker under 18 år til selvstendig bruk av anlegg for høytrykksspyling med arbeidstrykk på 250 bar eller mer. Opplæring kan skje fra fylte 17 år.

For anlegg med maksimalt arbeidstrykk under 250 bar kan arbeidsgiveren benytte arbeidstakere som er under 18 år, men ikke under 15 år. Som arbeidsgiver må du da foreta en risikovurdering av arbeidet, samt iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet og helse.  

Merking og avgrensing

Som arbeidsgiver skal du sørge for at området hvor arbeid med høytrykksvæskestråleutstyr pågår, merkes og avgrenses med forsvarlig sikring av fareområdet. 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet