Veiviser til HMS-regelverket

HMS-plan og vurdering av risiko ved bergarbeid

Arbeidsgiveren skal sørge for en løpende vurdering av forhold som kan innebære fare for helseskade hos arbeidstakerne, og iverksette nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikofaktorer så langt det er mulig.
Det skal utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HMS-plan).
Planen skal være lett tilgjengelig på arbeidsplassen og oppbevares så lenge sikkerhetshensyn gjør det nødvendig.
 
HMS-planen skal :
  • ajourføres regelmessig og være utformet på en slik måte at den er forståelig for den enkelte arbeidstaker
  • være utarbeidet før arbeidet starter, og skal revideres dersom arbeidsplassen gjennomgår betydelige endringer, utvidelser eller ombygninger
 
Kartlegg farer og finn tiltak
Av HMS-planen skal det fremgå at farene som arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassene, er kartlagt og vurdert, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge skader og ulykker. Det skal særlig fremgå av planen at utforming, bruk og vedlikehold av arbeidsplass og utstyr er sikkerhetsvurdert.
 
Planen skal inneholde :
  • oversikter over bergrom i en målestokk som gir en forståelig fremstilling.  Eksempler:  tunneler og brytningsområder, og kjente elementer som kan påvirke driften og sikkerheten.
  • opplysninger om de sentrale forhold ved ventilasjonsanlegget og beskrive det utstyret og de tiltakene som er påkrevd for forebygging av eksplosjoner
  • beskrivelse av de tiltakene som skal treffes for å hindre, oppdage og bekjempe utbrudd og spredning av brann.
Ved fare for skadelig gass i luften, skal HMS-planen beskrive hva slags verneutstyr som er tilgjengelig og hvilke forebyggende tiltak som er truffet.
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet