Veiviser til HMS-regelverket

Forebygging av sykdom og skade ved tungt ensformig arbeid i engroshandelen

For å forebygge og hindre sykdom og skade hos arbeidstakeren, må du som arbeidsgiver vurdere hvordan arbeidet er organisert. Du må se på både planleggingen, utformingen og utførelsen av manuelt arbeid, som så langt som mulig ikke skal innebære bevegelser eller arbeidsstillinger som kan medføre sykdom og skade.
Arbeidsgiverens plikt
Som arbeidsgiver har du plikt til å tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakerne ikke påføres uheldige fysiske belastninger på grunn av tunge løft eller ensformig gjentakelsesarbeid. For å unngå skade på liv og helse, skal du som arbeidsgiver stille nødvendige hjelpemidler til arbeidstakernes rådighet.
  
Helseskade som følge av tunge løft
Arbeidstakere i engroshandelen håndterer varer både manuelt og ved bruk av tekniske hjelpemidler. Dette kan føre til muskel- og skjelettlidelser. Under transporter for eksempel fra lasterampe til lagerhyller, blir varene i mange tilfelle skjøvet eller trukket ved hjelp av jekketraller eller andre håndbetjente hjelpemidler. Overbelastning kan gi akutte skader. Som regel oppstår skadene som nedslitning etter flere års tungt arbeid.
 
Prøv å forebygge
For å forebygge muskel- og skjelettlidelser er det viktig å fokusere på følgende arbeidsprosesser i engroshandelen:
 • håndtering av varer til og fra paller, rullepaller, containere
 • plukkarbeid til og fra reoler
 • intern transport av varer
 
Arbeidstakeren kan også påføres sykdom eller skade for eksempel:
 • når den gjenstand som skal løftes, er for stor, tung eller uhåndterlig
 • når arbeidstaker i løpet av en dag til sammen løfter store mengder varer
 • ved bæring 
 
Anbefalte grenser for løft
Anbefalte grenser for å unngå helsebelastninger som følge av tunge løft:
 • løft i stående og gående stilling - ikke løft som til sammen overstiger 6000 kg daglig
 • løft i sittende stilling - ikke løft som til sammen overstiger 3000 kg daglig
 • bæring - ikke over 20 meter på plant underlag. Et alminnelig trappetinn tilsvarer en bæreavstand på ca én meter
 • stabling - helst ikke over skulderhøyde.
Les mer om muskel- og skjelettlidelser på Arbeidstilsynets faktaside om ergonomi
  
Bruk egnede tekniske hjelpemidler
I utgangspunktet bør arbeidet organiseres slik at tunge løft og bæring unngås. Dette kan oppnås ved bruk av riktige hjelpemidler. Hjelpemidler skal stilles til rådighet ved både bæring og tunge løft. De skal være tilpasset arbeidstaker som bruker dem. Det skal gis informasjon, opplæring og mulighet til å trene praktisk på hvordan hjelpemidlene brukes.
 
Eksempler på hjelpemidler:
 • transportør
 • rullebord
 • vogner med separat bunn som er høyderegulerbar
 • traller
 • hydrauliske løfteanordninger
 • truck
 
Variasjon i arbeidet viktig
Det er uheldig med arbeid som binder arbeidstakeren til en bestemt arbeidsstilling eller bestemte bevegelser over tid. Skjevbelastning bør unngås. Det mest hensiktsmessige for kroppen er å skifte mellom sittende og gående eller stående arbeid. Hvis variasjon ved ensformig eller tempostyrt arbeid ikke innføres, må det legges inn mulighet for hvile og variasjon. 
 
Arbeidet skal tilrettelegges av arbeidsgiveren slik at arbeidstakerne har tid til å benytte hjelpemidler, løfte eller forflytte på riktig måte.

Arbeidsoppgaven kan særlig føre til sykdom eller skade dersom det er:
 • utilstrekkelig tid for restitusjon og hvile
 • et arbeidstempo som bestemmes av en prosess som arbeidstaker ikke kan regulere

Sjekkliste for tunge løft og uheldige arbeidsstillinger
Kartlegg følgende forhold:
 • om arbeidstakerne foretar tunge løft
 • om arbeidstakerne løfter uhåndterlig gods
 • hvor mye den enkelte løfter totalt daglig
 • om arbeidstakerne løfter fra under kne eller over skulderhøyde
 • om arbeidstakerne bærer tungt over lengre avstander
 • om tunge gjenstander skyves eller trekkes
 • om det brukes det tekniske hjelpemidler som er egnet til å håndtere varene
 • om det er tilstrekkelig plass til å bruke tekniske hjelpemidler
 • om det brukes tungt lastede jekketraller eller andre håndbetjente vogner til transport
 • om jekketraller og håndbetjente vogner er tunge å betjene for eksempel på grunn av små hjul
 • om transportveiene/ferdselsveiene har hellinger, ujevnheter eller nivåforskjeller
 • om ferdselsveiene er ryddige, opplyste og sklisikre
 • om den enkelte arbeidstaker har fått opplæring og instruksjon i arbeidsteknikk og bruk av tekniske hjelpemidler
 • om arbeidstakeren kan arbeide i gode stillinger og bruke egnede tekniske hjelpemidler
 • om det er mulig å tilpasse arbeidsplassen til den enkelte arbeidstaker
 • om arbeidet er tilrettelagt slik at den enkelte arbeidstaker har variasjon i arbeidet
 • om arbeidsoppgavene og betjeningsutstyret er plassert langt fra kroppen
 • om arbeidstakerne arbeider foroverbøyd, sidebøyd eller med vridd rygg
 • om arbeidstakerne sitter er eller står i samme stilling over lengre tid, for eksempel i forbindelse med kjøring av truck
 • om det er tilstrekklig plass til både kropp, armer og bein slik at det kan utføres arbeid i en god arbeidsstilling
 • om arbeidstakerne har mulighet for varierte  arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger
 • om det er god belysning på arbeidsplassen
 • om arbeidsplassen har riktig temperatur
 • om det utføres arbeid i kalde omgivelser, eller med trekk, for eksempel fra åpne porter
 • om arbeidstakerne bruker arbeidstøy som er tilpasset temperatur, vær og arbeidets karakter
 
 
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet