Veiviser til HMS-regelverket

Flytende anlegg, fôrstasjoner, flåter og kaier

Flytende anlegg, fôrstasjoner, flåter og kaier skal være sikre.
Flytende anlegg, fôrstasjoner og flåter
Arbeidsplasser og arbeidslokaler på fôrstasjoner og fôrflåter, samt arbeidslokaler på land skal oppfylle Arbeidstilsynets krav til arbeidsplasser, personalrom og arbeidslokaler. Flytende anlegg, fôrstasjoner og flåter er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. Kai og flåter skal byggesaksbehandles.
 
For å ivareta kravene på en forsvarlig måte på utstyr som fôrflåter og fôrstasjoner, bør arbeidsgiver kreve at produsent legger frem dokumenterte beregninger over styrke, stabilitet og oppdrift under alle driftsforhold.
 
Dersom noen overnatter i fôrflåter og lignende bør det være alarmsystemer som varsler ved vanninntregning. Det bør alltid ligge båt eller evt. redningsflåte ved anlegget når det er folk ombord.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidsplass og atkomst til denne skal være dimensjonert og innredet ut fra den virksomheten som drives, og at det tas nødvendige forholdsregler for å hindre at arbeidstakerne skades ved for eksempel fall eller av fallende gjenstander.
Arbeidsmiljøloven krever bl.a. at tekniske innretninger og utstyr skal være konstruert og forsynt med verneinnretninger slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse.

Arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere arbeid på flytende anlegg, og sette i verk nødvendige sikkerhetstiltak. Dette må bl.a. omfatte:

 • Tiltak som sikrer at anlegget har tilstrekkelig styrke, oppdrift og stabilitet. Anlegget må tåle nødvendige belastninger fra vind og bølger, samt fra aktuelt utstyr som kran, truck osv.
 • Før teknisk utstyr monteres og tas i bruk, bør anlegg med slikt utstyr grundig undersøkes av sakkyndig klassifikasjonsselskap eller verksted. Etter slik undersøkelse bør det foreligge dokumentasjon om tilstrekkelig oppdrift., styrke og stabilitet.
 • Tiltak for å hindre fall og utforkjøring i sjøen. Rekkverk, sklisikring, fotlist mv. Langsgående sikringskant på kjørebaner.
 • Tiltak for å sikre at personer som har falt i sjøen kan berge seg.
  Minimum redningsvest om sommeren. Flytedrakt om vinteren. På gangbaner og lignende hvor man ikke kan rekke opp til kanten fra sjønivå, bør det monteres leider eller likeverdig atkomst, som rekker 0,5 m ned i sjøen. Avstanden mellom slike redningsleidere bør ikke være mer enn 20 m.
  Gangbaner og arbeidsplattformer som flyter mer enn 50 cm over sjøen, bør utstyres med livtau i bukter langs ytterside. Livbøye med line og redningshake bør plasseres på anleggets ytterside og på landgangen. Avstanden mellom hver livbøye kan være inntil 50 m.
 • At anlegget er ergonomisk godt tilrettelagt. Utforming som sikrer hensiktsmessige arbeidsstillinger. Tilstrekkelig bredde på gangbaner o.l.
 

Kaier
Arbeidsmiljøforskriftene gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid, så som arbeid med lasting, lossing, fortøyning osv. Forskriftene har bl.a. krav til:

 • Utstyr på kaianlegget, som leider, fortøyningsfester, kai frontlist og belysning
 • Redningsutstyr som livbøye med livline, redningshake og redningsleidere
 • Førstehjelpsutstyr
 • Brannslukningsutstyr

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet