Veiviser til HMS-regelverket

Feriepenger

Feriepenger må opptjenes året før ferien skal avvikles.
Dersom man ikke har vært i jobb året før, har man stadig rett på ferie, men ikke rett til feriepenger.
 

Opptjeningsregler

Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderåret. Ferieåret er det året ferien avvikles. De feriepengene man opptjener i opptjeningsåret, utbetales i forbindelse med ferieavviklingen i det påfølgende ferieåret.
 
Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Freelancere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett på feriepenger etter ferieloven.
 

Hva har man krav på i feriepenger?

Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag, eller lønn, i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen. Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder dekning av utgifter i forbindelse med tjenesten, som reiseutgifter, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret eller andel av nettoutbytte.
 
De utbetalinger som inngår, utgjør feriepengegrunnlaget. Ditt feriepengegrunnlag skal fremgå av lønns- og trekksoppgaven for opptjeningsåret.
 
Feriepengene utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år, er satsen 12,5 prosent. Dersom dere er omfattet av tariffavtale som gir en femte ferieuke, er den ordinære satsen 12 prosent og for arbeidstakere over 60 år: 14,3 prosent. Den femte ferieuken er imidlertid en del av lønnsoppgjøret mellom partene og er ikke en del av ferieloven.
 
Man har ikke krav på vanlig lønn i ferien istedenfor prosentberegnede feriepenger.
 

Når skal feriepengene utbetales?

Feriepengene utbetales normalt siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstakeren kan kreve å få utbetalt feriepengene senest en uke før ferien tar til. Dersom ferien deles, skal feriepengene deles tilsvarende. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.
 
Feriepenger skal ikke utbetales som en del av den vanlige lønnen hver måned.
 

Utbetaling av feriepenger ved sykdom og permisjon

Arbeidsgiveren betaler feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden i opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode. Tilsvarende gjelder for omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom.
 
Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger utbetalt av folketrygden, for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Folketrygden utbetaler også - for en begrenset periode - feriepenger for penger opptjent under fødselspermisjon og omsorgspermisjon ved adopsjon. Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai i det påfølgende året.
 

Feriepenger i tillegg til dagpenger

Endringer i folketrygdloven fra 1. juli 2006 gjeninnfører ordningen med feriepenger i tillegg til dagpenger. Dersom man har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av kalenderåret, utbetaler Folketrygden feriepenger. Feriepenger utgjør 9,5 prosent av brutto dagpenger utbetalt i kalenderåret. For 2006 starter inntjeningsperioden fra 1. juli. Feriepengene skal utbetales så snart som mulig etter utgangen av ferieinntjeningsåret, eller når medlemmet har hevet dagpenger i en full stønadsperiode. Første utbetaling av ferietillegget vil skje i 2007, selv om opptjeningsperioden avsluttes i 2006.
 

Når ferien ikke avvikles

Ferie som ikke er avviklet overførest til neste ferieår. Ferie som ikke avvikles på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon skal derimot utbetales første lønningsdag etter ferieårets utløp. 
 

Feriepenger ved oppsigelse

Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal skje siste lønningsdag før fratreden. Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan dette beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.  

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet