Veiviser til HMS-regelverket

Ferdsel og atkomstveier på arbeidsplassen

Som arbeidsgiver skal du sørge for at ferdsel på arbeidsplassen skjer på en slik måte at arbeidstakerne ikke utsettes for fare.

Atkomst

Hvis det brukes transportmidler på atkomstveiene, skal det være tilstrekkelig sikkerhetsavstand for gående. Atkomstveier for kjøretøy skal plasseres i tilstrekkelig avstand fra dører, porter, veier for gående, korridorer og trapper.
 

Arbeidstakerne skal være synlige

I arbeidsområder hvor det er trafikk må arbeidstakerne være lett synlige.
 

Skilting og merking av kjøreveier

Når det er nødvendig for sikkerheten, skal kjøreveiene for kjøretøyer merkes. De skal merkes med sammenhengende striper i en klar og synlig farge, fortrinnsvis hvit eller gul.
 
Når trafikk inne på et arbeidsområde kan utgjøre en fare for sikkerheten, skal du som arbeidsgiver sørge for å sette opp nødvendige skilt. Informasjonen som gis ved skilting og signalgivning for sikkerheten, skal være entydig og lett å forstå, uansett personlige forutsetninger eller språklig og kulturell bakgrunn.
 

Gangvei

Fast gangvei i arbeidslokalet må ikke legges under områder for vertikal varetransport.
Dette av hensyn til fare for fallende gjenstander og lignende. Transportveier bør være merket. Av sikkerhetshensyn må fast gangvei i arbeidslokalet ha tilstrekkelig fri bredde og sikt for trafikken.
 

Noen interne regler for ferdsel

 

Trygge atkomstveier:

  • fra offentlig område til arbeidslokaler
  • mellom personalrom og de enkelte arbeidsplasser
  • mellom arbeidsplassene

Kjørebanene skal være:

  • i tilstrekkelig sikkerhetsavstand for gående
  • i tilstrekkelig avstand fra dører, porter, veier for gående, korridorer og trapper
  • ryddige
  • merket
 

Fast gangvei i arbeidslokalet:

  • må ikke legges under områder for vertikal varetransport. Dette av hensyn til fare for fallende gjenstander og lignende
  • må ha tilstrekkelig fri bredde og sikt for trafikken
 
Der hvor det er vanskelig å opprette faste sikkerhetsavstander, må det lages rutiner som sikrer gående mot farlige situasjoner.
 
Underlaget skal være jevnt og ikke forårsake snubling. Dersom gulvet er ujevnt eller underlaget er glatt, kan det forårsake snubling.
 

God belysning på ferdselsveier og i arbeidsarealer

Belysningsinstallasjoner i arbeidslokaler og atkomstveier skal være plassert slik at den form for belysningen som er valgt, ikke utgjør noen ulykkesrisiko for arbeidstakerne.
 
De områder eller steder der arbeidsutstyr brukes eller vedlikeholdes, skal være så godt opplyst at arbeidet kan utføres forsvarlig. Det må legges vekt på belysning med fargegjengivelse slik at varselmerking og varselfarger i verneutstyr blir godt synlig dersom trafikk eller andre forhold innebærer fare.
 
Hvis kunstig belysning svikter og det av den grunn kan oppstå farlige situasjoner, kreves nødbelysning. Som arbeidsgiver må du selv vurdere risikoen for at slik fare kan oppstå. Vedrørende belysningsforhold vises til normer i Luxtabell fra Lyskultur.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet