Veiviser til HMS-regelverket

Ergonomi i landbruket

Eier eller driver skal sørge for at alle som arbeider ved bruket gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får nødvendig opplæring og instruksjon. Eier eller driver skal sørge for at atkomstveier, kjørebroer og trapper er dimensjonert og konstruert slik at all  virksomhet kan foregå på en fullt forsvarlig måte.
For å forebygge muskel- og skjelettlidelser må man unngå tungt arbeid, ensformig gjentakelsesarbeid og uheldige arbeidsstillinger. Det må sørges for at de som arbeider på gården skal få økt forståelse for helsefaren ved gjentagelsesarbeid.
 
Alternative arbeidsmåter kan være:
  • bruk hjelpemidler til tunge løft
  • bytt ut tunge objekter med lettere
  • få hjelp av andre
  • variér arbeidet, unngå ensformig arbeid og tidspress


Eier eller driver har ansvar
Eier eller driver har ansvar for å legge til rette arbeidet slik at du får minst mulig gjentakelsesarbeid, og for at du får opplæring i forflytning og riktige løft. Eier eller driver bør være med og peke på nødvendige endringer for å bedre forholdene, og må også selv gi beskjed når kroppens grenser er nådd.

En god måte å unngå belastningslidelser på, er å legge til rette for samarbeid, varierte arbeidsoppgaver og frihet. Det finnes mange gode arbeidsstillinger, det viktigste er å få anledning til variasjon. Ved belastende arbeid der variasjon ikke er mulig, må det være tid til nødvendig hvile og restitusjon.

Tungt arbeid  med skyv og trekk
Ved stadig skyving eller trekking av gjenstander med høy vekt anbefales hjelpemidler eller at man er to om jobben. Nivåforskjeller bør unngås. Gulvet og underlaget må gi godt fotfeste.

Tungt arbeid ved løfting
I utgangspunktet bør arbeidet organiseres slik at tunge løft unngås. Dette kan oppnås ved bruk av hensiktsmessige hjelpemidler og god planlegging og tilrettelegging av arbeidet. For gjentatte løft eller høyere vekt anbefales bruk av hensiktsmessige hjelpemidler som for eksempel hydrauliske løfteanordninger, vogner med separat bunn som kan høydereguleres, transportør, rullebord, taljer og truck.

Tungt arbeid ved bæring
Mye bæring bør unngås. For å lette arbeidet anbefales bruk av løfte- og transportinnretninger, som for eksempel transportbånd, vakuumløftere og traller. NB! Gulvet må være sklisikkert og uten store nivåforskjeller.

Tungt arbeid over skulderhøyde eller under knehøyde
Stadig gjentatt eller langvarig arbeid med armene over skulderhøyde eller arbeid under knehøyde, bør unngås. Der hvor dette ikke kan unngås, bør arbeidet varieres eller det må gis tid til hvile og restitusjon. Når det gjelder arbeid under knehøyde, bør arbeidet flyttes opp i god arbeidshøyde hvis mulig, eller det må benyttes hensiktsmessige hjelpemidler, for eksempel rullerende reoler, liggevogn, lav stol med hjul eller knebeskyttere.

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet