Veiviser til HMS-regelverket

Ensilering

Ved ensilering skal du som arbeidsgiver legge til rette for at arbeidstaker unngår etseskader.
For sikker ensilering med etsende væske skal en verne øyne og hud, dette er viktig for å unngå etseskader. Forsvarlig oppbevaring og handtering av syrekannene og rett bruk og vedlikehold av syreutstyret er òg avgjørende for det gode arbeidsmiljø.
 

Personlig verneutstyr

Bruk alltid vernebriller og hansker av neopren, vinyl eller annet motstandsdyktig materiale ved handtering av etsende væsker. Ved t.d. skifte av dyse på syreutstyret bør ansiktsskjerm brukes, da risikoen for syresprut er stor.
Ha alltid ei spruteflaske med vann i lommen og en større kanne med vann tilgjengelig.
Arbeidsmiljøloven krever at personlig verneutstyr skal stilles til disposisjon og at utstyret skal brukes dersom andre vernetiltak ikke er akseptable.
 

Oppbevaring

Oppbevar både tomme og fulle kanner avlåst.
Maursyre, Foraform og Ensimax bør oppbevares i et godt ventilert rom, skjermet for sollys. Golv eller underlag bør være av syrefast materiale. Oppbevaringen må ikke være slik at syra kan komme i kontakt med stoff den kan reagere med.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet