Veiviser til HMS-regelverket

Dykking

Som arbeidsgiver skal du iverksette systematiske tiltak for å sikre at dykkevirksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med arbeidsmiljøloven og dens forskrifter.

Dykkereglene er tatt inn i de nye arbeidsmiljøforskriftene, som trådte i kraft 1. januar 2013. Det er fastsatt seks nye hovedforskrifter om arbeidsmiljø som skal gi virksomhetene en bedre og mer helhetlig oversikt over regelverket.

Regler om hvordan dykking skal gjennomføres finnes i kapittel 26 i forskrift om utførelse av arbeid. Regler om dykkerbevis mv. finnes i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område.

De viktigste endringene er:

- Innføring av meldeplikt for dykk som planlegges med dekompresjon.

- Krav til årlig helseattest for dykkere.

- Dykkersertifikatene erstattes av dykkerbevis A og B.

(denne siden er under oppdatering)

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet