Veiviser til HMS-regelverket

Beskyttelse mot vibrasjoner

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidet planlegges og gjennomføres på en slik måte at arbeidstakerne beskyttes mot vibrasjoner.

Arbeidsgiver må undersøke og dokumentere om arbeidstakerne i virksomheten utsettes for vibrasjoner som kan gi fare for helseskader.

Arbeidsgiver må og vurdere risiko og iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakernes helse og sikkerhet beskyttes mot fare som oppstår, eller kan oppstå når arbeidstakere utsettes for mekaniske vibrasjoner på arbeidsplassen.

Sykdom og skader som følge av vibrasjoner
Det skilles mellom 2 typer vibrasjoner. Hånd-arm vibrasjoner, og helkroppsvibrasjoner.

Hånd-arm vibrasjoner er mekaniske vibrasjoner om overføres fra arbeidsutstyr. Denne type vibrasjoner kan gi skader i hånd og arm på grunn av redusert blodtilførsel og skade på nerver.

Helkroppsvibrasjoner er mekaniske vibrasjoner som overføres til hele kroppen via sete eller ståplattform fra kjøretøy/underlag/maskin. Denne type vibrasjoner kan føre til skader i ryggraden og i nervesystemet i ryggen på grunn av redusert blodtilførsel, kompresjon og slitasje. 

Måling av vibrasjoner på arbeidsplassen
Hvis arbeidstakerne utsettes for vibrasjoner, skal arbeidsgiveren få klargjort om det er skadelige vibrasjoner det dreier seg om. Dette kan du gjøre ved å kartlegge selve arbeidet og ved å innhente informasjon om arbeidsutstyrets vibrasjonsnivå.
Informasjon om utstyret får du fra produsenten, men vibrasjonsnivået ved håndholdt utstyr må svært ofte dobles før man får det reelle vibrasjonsnivået under bruk.

Hvis det ikke finnes tilstrekkelig informasjon til å kartlegge om arbeidstaker er utsatt for skadelige vibrasjoner, må du som arbeidsgiver måle vibrasjonsnivået. Målinger utføres blant annet av yrkesmedisinske avdeling ved noen sykehus, og av private konsulentfirma. Bedriftshelsetjenesten skal også være i stand til å bistå.

Grenseverdier og tiltaksverdier
Grenseverdien angir grensen for daglig eksponering som ikke må overskrides. Hvis denne overskrides, skal du som arbeidsgiver straks sette i verk tiltak for å redusere eksponeringen slik at den holder seg innenfor den tillatte grensen.

Grenseverdien for den daglige eksponering ved helkroppsvibrasjoner er 1,1 m/s2, og 5,0 m/s2 ved hånd-arm vibrasjoner.

Tiltaksverdien angir grensen for daglig eksponering som krever at du setter i verk tiltak for å redusere risikoen til et minimum.

Tiltaksverdien for eksponering ved helkroppsvibrasjoner er 0,5 m/s2, og 2,5 m/s2 ved hånd-arm vibrasjoner.
 
 

Informasjon og opplæring

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakere og verneombud får løpende informasjon og opplæring blant annet om:
  • fare for helseskade knyttet til vibrasjoner
  • hvordan tegn på skader skal oppdages
  • hvordan skader skal rapporteres
  • trygge arbeidsmetoder som gjør at man blir mindre utsatt for vibrasjoner, og dermed minsker faren for sykdom og skade

Omplassering

Arbeidsgiver skal så langt det er mulig sørge for at arbeidstakere blir omplassert til annet arbeid i virksomheten der de ikke blir utsatt for helsefarlige vibrasjoner, når dette er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse.
 

Helseundersøkelse

Dersom tiltaksgrensen overskrides skal det tilbys helseundersøkelse.

Relevante lenker

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet