Veiviser til HMS-regelverket

Bergrensk

Som arbeidsgiver skal du sørge for at alt løst berg som kan medføre fare, snarest blir fjernet eller sikret på en betryggende måte.
All rensk av berg skal foregå fra et trygt sted og utføres av arbeidstakere som har erfaring og kunnskaper om slikt arbeid. Data om de geologiske forhold og bergets mekaniske egenskaper, som er foretatt ved forundersøkelsene, må være tilgjengelig for dem som skal utføre arbeidene. Berg som ikke fjernes, sikres med bolter.
 
Dersom det benyttes arbeidsutstyr eller maskiner til renskarbeider oppe i høyden, skal disse være godkjent for personløft.
 
Ved rensk må det også tas hensyn til fjerning av udetonert sprengstoff. Arbeidsgiveren må utarbeide en instruks for hvordan udetonert sprengstoff skal behandles eller fjernes.
 
Vær oppmerksom på at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) setter flere krav til sprengningsarbeid.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet