Veiviser til HMS-regelverket

Belysning ved arbeid i kjøkken og serveringslokaler

Den enkelte arbeidsplass skal ha tilfredsstillende belysning.

Allmenn- og punktbelysning

Belysningen i kjøkken og serveringslokaler kan ofte by på problemer. I kjøkkenet finnes det problemer med reflekser og blending. I mørke serveringslokaler er ikke lyset tilstrekkelig til å lese for eksempel meny og regninger .
 
Personalet i serveringslokaler risikerer å snuble, støte borti bord på grunn av dårlig belysning. Det tar tid for øyet å tilpasse seg rom med ulik belysning, og det kan derfor oppstå problemer når personalet går mellom godt opplyste kjøkken og mørkere serveringslokaler. 
 
Arbeidsplassen skal ha gode lysforhold som er tilpasset arbeidets art og arbeidstakernes behov. Dette betyr at bedriften må kartlegge og undersøke om de ansatte har tilfredsstillende lysforhold. Ved tvil brukes måleutstyr – luxmåler–  eller innleid faglig bistand.
 
Belysningen på en arbeidsplass skal først og fremst tilfredsstille de synskrav som er nødvendig for å utføre arbeidet. Lysbehovet er avhengig av kravet til presisjon og arbeidstakerens alder. Nødvendig belysningsstyrke for en arbeidsoperasjon bestemmes først og fremst av størrelsen på de detaljer som skal sees og hvordan disse avtegner seg mot bakgrunnen, det vil si kontrasten. Bedre lysforhold oppnås ikke bare ved å øke belysningsstyrken, det må også tas hensyn til kontrast og blending.

 

Plassbelysning

I tillegg til allmennbelysningen i arbeidslokaler, er det ofte nødvendig med plass- eller punktbelysning. Slik plassbelysning er nødvendig for eksempel ved arbeidsbenk på kjøkkenet, ved bord i kafé/restaurant, i resepsjon og i trapper. Plassbelysningen må være slik at den ikke gir ubehagelig blending. Refleksblending fra blanke flater kan være et problem, for eksempel i kjøkkenet.
  

Blending

Refleksblending kan unngås eller begrenses enten ved korrekt plassering og innretting av lysarmaturer, eller ved å bruke materialer som gir en matt overflate.
 

Renhold av lysarmaturer

Lysarmaturer som fort blir tilsmusset, for eksempel på kjøkken, skal jevnlig rengjøres slik at lyset alltid er tilfredsstillende.
 

Dagslys

De enkelte arbeidsplasser skal ha dagslys og utstyn.

Særlig om belysning i kjøkkenavdeling

De hygienekrav som må stilles til kjøkkenavdelingen gjør det nødvendig med godt lys. Dårlig lys kan skjule dårlig hygiene. Behovet for plassbelysning må vurderes for hver enkelt arbeidsplass og så langt som mulig etter individuelle behov.
 
Kjøkkenavdelingen er spesielt utsatt for tilsmussing av lysarmatur. Det er viktig at disse blir holdt rene til enhver tid. Stadig veksling mellom gode og dårlig opplyste lokaler gir synsproblemer som krever spesielle løsninger.
 
I mørke serveringslokaler kan en male lyse flater i overgangen mellom et godt opplyst kjøkken og et mørkt serveringslokale for å minske synsproblemene. I tillegg kan en sørge for sterk belysning av flatene i overgangen mellom lokalene.
 

Belysning i serveringsavdeling

Alle arbeidstakere skal ha godt arbeidslys. Dette gjelder både ved serveringsarbeid og renholdsarbeid i serveringslokalene.
 
Blending kan være et problem for serveringsbetjeningen der det er stor forskjell i belysningen mellom kjøkken og serveringslokale. Ved underholdning og opptreden fra podium eller scene som krever lysdemping i serveringslokalet, bør det sørges for delbelysning i de områder hvor servering foregår under forestilling.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet