Veiviser til HMS-regelverket

Atkomst og lasteramper

Atkomst må dimensjoneres og tilrettelegges slik at frakt av varer, materiell og annet, kan gjøres uten at arbeidstakerne blir utsatt for uheldige belastninger. Det vil ofte være nødvendig med heis for frakt mellom etasjer.

Atkomst

Ved dimensjonering og tilrettelegging av atkomst må dere ta hensyn til både dem som leverer varer og dem som håndterer varene inne i arbeidslokalene.
 
Atkomstveier for kjøretøy skal være plassert i tilstrekkelig avstand fra dører, porter, veier for gående, korridorer og trapper.
 

Lasteramper

Lasteramper og -plasser skal være dimensjonert for den lasten dere transporterer. Lasterampene skal ha minst én utgang. Der hvor det er teknisk mulig og hvor rampens lengde krever det, skal lasteramper ha mer enn én utgang. Lasteramper skal være sikret for å unngå at arbeidstakerne faller ned. 
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet